Andel kvinnliga chefer i offentlig sektor

Hela 78 procent av alla anställda inom den offentliga sektorn är kvinnor. Andelen kvinnliga chefer motsvarar nästan den andelen, hela 66 procent. Precis som i den privata sektorn har andelen kvinnliga chefer ökat i såväl den statliga som i landstingen och kommunerna under de senaste tre åren, vilket nedanstående tabell visar:

Sektor 2008

2011

Staten 39 % 43 %
Landstingen 72 % 73 %
Kommunerna 64 % 68 %
Hela offentliga sektorn 62 % 66 %

Källa: SCB/Medlingsinstitutet

På vilka positioner finns då kvinnorna? Har de verklig makt och kan den jämföras med den som kan finnas i den privata sektorn och kan den mäta sig lönemässigt? Som vi kan se nedan är lönestrukturen mer sammanpressad än i privat sektor, genomsnittslönen för en manlig ekonomichef ligger nästan 20 000 kronor lägre än i privat sektor. Kvinnliga IT-chefer och personalchefer däremot har högre genomsnittlig månadslön än sina manliga kollegor.

 

Kvinnliga chefers befattningar i offentlig sektor, 2012

Vi har tagit fram 39 olika chefsbefattningar inom den offentliga sektor som är vanligt förekommande och därefter bett PAR räkna hur många av dessa som är kvinnor respektive män på varje befattning:


Befattning
Andel kvinnliga chefer
Befattning
Andel kvinnliga chefer
Bibliotekschefer 77,5 % Förvaltningschefer, kommun 43,9 %
Vårdcentralchefer, offentliga 71,0 % Upphandlingsansvarig 42,0 %
Redovisningschefer 70,4 % Skolchefer 41,2 %
Områdeschefer 69,4 % Barn-och utbildningschefer 38,0 %
Enhetschefer inom offentlig sektor 68,8 % Generaldirektörer 38,0 %
Informationschefer 68,6 % Sjukhusdirektörer 36,8 %
Inköpschefer 65,4 % Departementschef 36,1 %
Kanslichefer statlig förvaltning 64,3 % Chefstjänstemän, statlig förvaktning 35,8 %
Personalchefer 63,8 % Gymnasiechefer 35,3 %
Socialchefer 62,7 % Landstingsdirektörer 35,3 %
Verksamhetschefer offentlig sektor 61,0 % Stabchefer inom offentlig sektor 32,7 %
Rektorer 60,2 % Markchefer 32,7 %
Kommundelchefer 57,5 % IT/data-chefer 31,5 %
Klinikchefer tandvård 57,4 % Parkchefer 30,2 %
Ekonomichefer 56,1 % Kommundirektör, - chefer 28,2 %
Kanslichefer kommun 55,7 % Forskningschefer 23,5 %
Sektionschefer inom offentlig sektor 52,8 % Tekniska chefer 14,3 %
Plats/filial/ansvariga inom offentlig sektor 50,0 % Fastighetschefer 13,0 %
Arbetsförmedlingschefer 49,6 % Driftchefer 4,9 %
Avdelningschefer inom offentlig sektor 44,0 % Källa: PAR aug 2012  

 

De kvinnliga cheferna är många i den offentliga sektorn och de dominerar i stort sett på alla poster, utom bland de lite högre cheferna och inom de tekniska områdena. De allra flesta kvinnliga cheferna finns som rektorer, det är den i särklass vanligaste chefspositionen för kvinnor i den offentliga sektorn där det finns närmare 2 500 kvinnliga rektorer i landet mot 1 600 män.

 

English: Proportion of women leaders in the public sector

 

Sector 2008

2011

State 39 % 43 %
County council 72 % 73 %
Municipality 64 % 68 %
The whole public sector 62 % 66 %

Source: SCB/Medlingsinstitutet

 

Women leader positions in the public sector, 2012

We have taken 39 different management positions in the public sector that are common among women and then asked PAR to count how the proportions are between women and men at each position:


Position
Proportion of female leaders
Position
Proportion of female leaders
Head of Library 77,5 % Förvaltningschefer, kommun 43,9 %
Head of district care centers, public 71,0 % Upphandlingsansvarig 42,0 %
Head of Accounting 70,4 % Skolchefer 41,2 %
Area Commander 69,4 % Barn-och utbildningschefer 38,0 %
Enhetschefer inom offentlig sektor 68,8 % Director General 38,0 %
Informationschefer 68,6 % Hospital Director 36,8 %
Inköpschefer 65,4 % Head of Department 36,1 %
Kanslichefer statlig förvaltning 64,3 % Chefstjänstemän, statlig förvaktning 35,8 %
Chief of staff 63,8 % Gymnasiechefer 35,3 %
Socialchefer 62,7 % Landstingsdirektörer 35,3 %
Verksamhetschefer offentlig sektor 61,0 % Stabchefer inom offentlig sektor 32,7 %
Rektorer 60,2 % Markchefer 32,7 %
Kommundelchefer 57,5 % IT-manager 31,5 %
Klinikchefer tandvård 57,4 % Parkchefer 30,2 %
Chief financial officer 56,1 % Kommundirektör, - chefer 28,2 %
Kanslichefer kommun 55,7 % Head of Research 23,5 %
Sektionschefer inom offentlig sektor 52,8 % Tekniska chefer 14,3 %
Plats/filial/ansvariga inom offentlig sektor 50,0 % Fastighetschefer 13,0 %
Arbetsförmedlingschefer 49,6 % Driftchefer 4,9 %
Avdelningschefer inom offentlig sektor 44,0 % Källa: PAR aug 2012