Swedish flag | Engelsk flagga

NYHET

Endast 13 procent av alla privata äldreboenden drivs av kvinnor

Äldreomsorgsföretagande skulle ha blivit kvinnornas stora företagarområde och förhoppningarna var stora, men vår undersökning visar att resultatet blev långt ifrån det önskade. Kvinnliga företagare driver och äger endast 11 procent av de enskilt drivna äldreboendena i Sverige, medan stora koncerner driver 60 procent. En orsak är att upphandlingar gynnat stora redan etablerade företag. I Stockholms stad driver kvinnor 19 procent av alla boenden, en utveckling som sannolikt har drivits på av att staden infört kundval, LOV, inom äldreboendet. Kundval inom äldreomsorgen, såväl inom äldreboende som inom hemtjänst, i hela Sverige skulle sannolikt gynna utvecklingen av fler kvinnliga äldreomsorgsföretagare. Läs mer här

WOMBRI-studie 2012
Skutt upp för kvinnliga mellanchefer - men fortsatt trögt forcera glastaket


Andelen kvinnliga chefer i det privata näringslivet uppgår till till 34 procent år 2012 enligt Wombris senaste bearbetning. Det innebär ett skutt uppåt efter att i många år legat stilla på runt 25 procent. I företag med fler än 50 anställda har andelen kvinnliga chefer ökat från 25 till 29 procent år 2012. Stockholm är, inte helt oväntat, det län med högst andel kvinnliga chefer: 40 procent i företag med fler än 10 anställda. I de börsnoterade företagens ledningsgrupper, där den verkliga makten finns, uppgår andelen kvinnor dock endast till 16,1 procent (bygger på årsredovisningar för 2011). Inom den kvinnodominerade offentliga sektorn uppgår andelen kvinnliga chefer till 43 procent inom staten, 73 procent inom landstingen och 68 procent i kommunerna. Totalt är andelen kvinnliga chefer i den offentliga sektorn hela 66 procent.

Statistiken visar att kvinnor i snabbare tempo än tidigare har stärkt sina positioner i arbetslivet under de senaste fyra åren. En högre andel kvinnor har blivit chefer både i det privata näringslivet och i den offentliga sektorn. De framsteg som nu gjorts har dock mestadels skett på mellanchefsnivå, andelen kvinnliga VD:ar är fortsatt låg. På samma sätt är det fortfarande allra vanligast att kvinnor återfinns inom de traditionella stabsfunktionerna ekonomi/personal/ information, och inte på de mer operativa resultatinriktade funktionerna som försäljning och marknad – den karriärväg som leder snabbast till toppen. De chefstitlar som ingår i denna mätning är: vice vd, divisionschef, regionchef, affärsområdeschef, marknadschef, försäljningschef, finanschef, ekonomichef, forskningschef, konstruktionschef, teknisk chef, produktionschef, platschef, data- & IT-chef, personalchef, informationschef, driftschef och reklambyråchef. Vi har inte med VD i denna räkning över det totala antalet chefer för att utesluta företagare, som ju inte själva konkurrerar om befattningsnivån VD. I företag med fler än 50 anställda (där det finns få egna kvinnliga företagare) är det bara 12 procent kvinnor sdom VD:ar. För fler siffror gå till "Kvinnliga chefer" i menyn till vänster.

Mer statistik, resonemang och löneskillnader i rapporten från 2012 som du hittar HÄR

 

NYHET

Kvinnors andel av långtidsjukskrivningar aldrig varit högre

Aldrig tidigare har andelen kvinnor bland långtidssjukskrivningarna varit högre - hela 65 procent av alla långtidsjukskrivna är kvinnor.

Läs mer Här.

Systematisera arbetet med att få Fler Kvinnor i Toppen!

DuBokomslag, Duktighetssyndrometktighetssyndromet

-Därför går allt fler kvinnor in i väggen

Duktighetssyndrom i kombination med att inte förstå spelreglerna i arbetslivet är orsaken till att allt fler kvinnor går in i väggen. Det visar den omskrivna studie forskarna med.dr Hélène Sandmark, KI, och civilekonom / karriärrådgivaren Monica Renstig presenterade 2005. Duktiga flickors strävan efter perfektionism är en av orsakerna till att allt fler kvinnor blir utbrända eller får diagnosen utmattningsdepression.Istället för att nätverka med herrarna däruppe ägnar sig dessa kvinnor åt att producera felfria dokument.

I boken får du som är i riskzonen praktiska råd kring hur du kan undvika utbärndhet. Och arbetsgivare får råd i hur de i tid kan upptäcka kvinnor i riskzonen. Läs mer >


Beställ som privatperson – Enklast direkt från Adlibris.com

Beställ som Företag – eller betala privat med kort >Bara 286 kvinnliga företagare!

I SVENSKA DAGBLADET 23/3

Bokomslag, Duktighetssyndromet

Det finns bara 286 kvinnliga företagare som omsätter mer än 25 miljoner kronor i hela Sverige. Av dessa är det bara 86 stycken som startat någon helt ny verksamhet, resten har ärvt eller köpt en befintlig verksamhet. Av dessa 86 som lyckats växa sig stora finns 35 procent inom vård, skola och omsorg.
Det visar den kartläggning som Women’s Business Research Institute har gjort av kvinnliga tillväxtföretagare. Som kvinnlig företagare räknas i denna studie kvinnor som är VD och som ensamma eller tillsammans med sin familj äger minst hälften av företaget. Att äga ett företag som lyckas växa till sig är en av förutsättningarna för att kunna uppnå ekonomisk självständighet. Kvinnor äger bara 20 procent av kapitalet i de onoterade företagen. Den ökade konkurrensutsättningen har därmed visat sig gynna kvinnors möjligheter att kunna äga och driva större företag. I rapporten kartläggs inom vilka branscher de kvinnliga större företagen finns och hur många som ärvt sina företag samt en uppskattning av motsvarande manliga företagare.

Beställ rapporten

Pris 200 kr ex moms, 250 kr inkl moms.
Som organisation
eller företag: Beställ här så sänder vi rapporten som pdf. Ange faktureringsadress.
Som privatperson och betala smidigt med kort och direkt nedladdning av pdf.

Socialförsäkring som kvinnofälla?

 

Bokomslag Undvk Långtidsjuksrivningar Långa perioder av deltidsarbete, stort ansvar för hushåll och hem, låg rörlighet på arbetsmarknaden och att inte passa för sitt jobb innebär en väsentligt högre risk för långvarig sjukskrivning. Risken att drabbas av långtidssjukskrivning är dubbelt så stor om kvinnor arbetar deltid och stiger med antalet år de jobbat deltid. Lågt antal arbetade timmar under flera år leder till förlorad arbetsplatsförankring och tappad kompetens.
Guiden "Undvik Långtidssjukskrivning är

forskning omvandlat till praktisk nytta.
Läs mer >  Beställ direkt >

 

Aktuellt

Barnafödandet i Europa ökar när kvinnor jobbar

Barnafödandet i Europa ökar när kvinnor jobbarLeder fler hemmafruar till fler barn, eller är det tvärtom? Jo, det är faktiskt tvärtom. I europeiska länder där barnafödandet är lågt förvärvsarbetar också kvinnor som minst. I länder där kvinnorna är mest välutbildade föds det också fler barn. I europeiska länder där det finns barnomsorg för barn under tre år föds det också fler barn. Jag har räknat på detta genom att göra tre regressioner på urpsrungsdata från OECD och Eurostat som visar på mycket starka positiva samband mellan fertiliteten och välutbildade kvinnor, hög sysselsättning och god barnomsorg.I de nordiska länderna, i England och Frankrike föder varje kvinna nästan 2 barn – och sysselsättningsgraden för kvinnor mellan 20-64 år ligger över 66 procent, ofta över 70 procent, däribland i Sverige. I många sydeuropeiska länder föds det under 1,5 barn per kvinna samtidigt som sysselsättningsgraden bara ligger mellan 50 och 60 procent. I Italien till exempel arbetar bara drygt hälften av kvinnorna samtidigt som fertiliteten ligger på låga 1,4 barn per kvinna. Kvinnor avstår barn om de inte kan försörja sig själva.För att ett land ska kunna reproducera sig självt krävs att varje kvinna i snitt föder 2,1 barn. Det borde vara självklart och enkelt för Europas politiker att se dessa samband och göra vad som krävs för att få EU-länderna på fötter igen. Fler förvärvsarbetande kvinnor är nyckeln för tillväxt och välstånd. Men de ser inte dessa samband. Anledningen till det är förstås att ingen, eller få, plockat fram den och presenterat den på detta sätt om och om igen. Det behövs en taleskvinna. Jag tänkte bli en sådan. Mer

________________________

Har Europa råd med världens bäst utbildade hemmafruar?

EU:s kvinnor är välutbildade, men jobbar i alltför låg grad. Om EU:s kvinnor arbetade lika mycket som de bästa länderna skulle EU:s tillväxt öka med ca 25 procent, har forskare räknat ut. Fler kvinnor i arbete är i mångt lösningen på den europeiska krisen. I hälften av EU:s länder råder fortfarande sambeskattning där kvinnans inkomst läggs ovanpå makens, t ex i Tyskland. Barnomsorgen är dåligt utbyggd och mycket dyr, äldreomsorgen likaså. Föräldraledigheten är kort. Och när kvinnor arbetar jobbar alltför många deltid. Fyra nordiska länder toppar, tillsammans med Schweiz, rankingen över kvinnors sysselsättningsgrad i Europa. Sverige hamnar med 71,9 procent på femte plats, efter Island, Norge, Schweiz och Danmark. Island toppar med 77,3 procent (2011). Spannet mellan de europeiska länderna är dock stort. I botten hamnar medelhavsländerna Frankrike, Spanien och Italien, där Italien hamnar under 50 procentstrecket med låga 46,5 procent.

    När kvinnor i Europa arbetar, jobbar alltför många deltid. Att arbeta deltid påverkar chansen till karriärutveckling och gör att många kvinnor hamnar efter sin manliga kollegor när till exempel chefspositioner utlyses. I Nederländerna arbetar 75 % av kvinnorna. Motsvarande siffra för Sverige är 36 procent (2012).

   Siffrorna, framtagna av WOMBRI, presenterades under Almedalsveckan då Monica Renstig modererade ett TCO-seminarium med samma namn med bland andra EU-minister Birgitta Ohlsson och TCO:s ordförande Eva Nordmark.

   Statistik över andelen förvärvsarbetande kvinnor i Europa och andel som arbetar deltid samt hur olika reformer i Sverige samvarierar med ökat förvärvsarbetande och barnafödande sedan 1970. Finns HÄR

________________________


Därför behövs fler kvinnor i toppen

Att satsa på fler kvinnor ger högre kvalitet på humankapitalet – eftersom kvinnor generellt har högre utbildning. Det leder också till ökad kunskap om konsumentmarknader – och till sänkta kostnader om företagen ser till att kvinnor inte slutar i förtid – och därmed förlorar allt de investerat i kunnande, träning och vidareutbildning. Istället handlar det om att göra sig så attraktiv att de allra bästa kvinnorna söker sig till just ditt företag. Läs mer >

 


Prenumerera på Wombris nyhetsbrev

 

Wombriaktiviteter

Toppmöte i London

Monica Renstig på Women’s Business Research Institute ingick i den svenska regeringsdelegationen på UK Summit i London i januari. Mötet var ett samarrangemang mellan de nordiska och baltiska länderna med Storbritannien som värd. Varje lands delegation bestod av mellan åtta och tolv personer och leddes av respektive lands premiärminister, där syftet var att vitalisera debatten genom att bjuda in andra personer än traditionellt att ingå i delegationen. Mötet inleddes med cocktail på 10 Downing Street tillsammans med alla ministrarna och delegaterna. Nästa dag bestod av 45 olika seminarier indelade i tre olika block. Ett av dessa block var Gender, Family and Jobs. Monica Renstig berättade om den svenska modellen och de lärdomar vi kan dra av denna .

Här finns PP-bilder från presentationen och

Kommentarerna, talet Monica Renstig höll.What are the lessons that could be learned from Sweden?

Den 5 ferbruari publicerade Svenska Dagbladet en intervju med Monica Renstig om vad hon talade om i London. Läs intervjun här

________________________

Bra böcker om karriären. Utvalda av Wombri.
Böcker på engelska - beställ dem direkt från cdon.com

Nice girls don´t get the corner office - Unconscious Mistakes Women Make that sabotage their careers.Ler du för mycket? Ber du om tillåtelse? Fil.dr Lois Frankel lär dig undvika de vanligaste misstagen.


I could do anything - if I only knew what it was-  Bestsellerförfattaren Barbara Sher lär dig upptäcka vad du helst vill arbeta med och göra. Och hur du tar dig dit!


How to say it - for Women - Communication with confidence and power using the language of sucess. Professor Phyllis Mindell lär dig kommunicera med kraft på arbetsplatsen.

I Don´t know what i want, but I know it´s not this -Mer än 75 % är missnöjda med sitt jobb. Karriärcoachen Julie Jansen lär dig via fylleri-övningar hitta yrket som passar dig.

Why good girl dont get ahead - But gusty girls do - 9 secrets every women must know. Redaktör Kate White berättar hur du slutar vara duktig flicka och får fart på karriären.|   Women's Business Research klockor Institute, Wombri Förlag   |   Box 5501   |   114 85 Stockholm   |   Mail: monica.renstig@wombri.se   |   Tel: +468 667 06 55   |